why do casinos exist(www.vng.app):why do casinos exist(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。why do casinos exist(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,why do casinos exist(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

(Tiếp theo k trước)

*NGUYỄN HỒNG TRÀ,Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đẩy mạnh phân cấp quản lý

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở để tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ. 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy đã đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bằng việc cụ thể hóa thành Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy với mục tiêu trọng tâm “4 giảm, 4 tăng”. Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng ngày càng được củng cố và phát triển cả về chất lượng và số lượng. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc tỉnh (gồm 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 6 đảng bộ công ty cao su), 737 tổ chức cơ sở đảng (263 đảng bộ cơ sở, 474 chi bộ cơ sở), 2.416 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 38.356 đảng viên. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giai đoạn 2007-2011, toàn tỉnh kết nạp 6.181/5.000 đảng viên, giai đoạn 2011-2016 kết nạp 8.820/6.000 đảng viên, giai đoạn 2016-2021 kết nạp 7.736/6.000 đảng viên, 6 tháng đầu năm 2022 kết nạp 518 đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quán triệt thực hiện theo phương châm chặt chẽ, coi trọng chất lượng, kết nạp những quần chúng ưu tú, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Đảng. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng hằng năm dần phản ánh đúng thực chất. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo xuyên suốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được các cấp ủy quan tâm, chú trọng thực hiện gắn với công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ.   

Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh

Tuy nhiên, như Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã nhận định: “Nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế… Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, những nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội... trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi”.

Thời gian gần đây, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến dẫn tới tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, bên cạnh thành tựu lớn cũng xuất hiện những khó khăn và thách thức mới như sự phân hóa giàu - nghèo; tình trạng quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên cùng với sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, nhân dân. Cùng với tình trạng không có quy định rõ ràng, rành mạch về thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mối quan hệ với tập thể ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Điều này tạo kẽ hở cho những việc làm tắc trách, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân làm nhân dân bất bình dẫn đến khiếu kiện đông người ở một số nơi phức tạp, tạo kẽ hở cho một số người cơ hội chính trị, bất mãn lợi dụng các mối quan hệ để tác động vào nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên tạo ra các dư luận mang tính chống đối, đưa tin đồn để nói xấu, đả kích, làm mất uy tín, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ; thậm chí núp sau xúi quần chúng đấu tranh. 

,

Tài xỉu online uy tín(www.vng.app):Tài xỉu online uy tín(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Tài xỉu online uy tín(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Tài xỉu online uy tín(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Để khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập trong phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, làm mất đoàn kết nội bộ hoặc vì mục đích cá nhân. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ngoài khu vực Nhà nước.


Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định đường lối, chủ trương. Khắc phục tình trạng ban hành nghị quyết chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi, bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Các tổ chức đảng và đảng viên từ tỉnh đến cơ sở phải gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nêu cao vai trò tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng nâng cao tính giáo dục, thuyết phục, tính chiến đấu, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng, nhân dân và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Đẩy mạnh tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng.

Tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn; khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực trong cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân” của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể và công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện phân cấp, phân quyền, chống tha hóa quyền lực; có cơ chế để các địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tập trung đổi mới lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở “nói đi đôi với làm”. Kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

,

kiếm tiền online uy tín(www.vng.app):kiếm tiền online uy tín(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。kiếm tiền online uy tín(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,kiếm tiền online uy tín(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

usdt收款平台声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh
评论关闭

分享到:

usdt公开api接口:Chỉ thị mới của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm